Zpracování osobních údajů (GDPR)

Denisa Balšanová

Zpracování osobních údajů - ochrana soukromí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochranu osobních údajů beru vážně. Je pro mě důležité, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Všechny osobní údaje, které od Vás získám, zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

 

Článek I.

Komu svoje osobní údaje poskytujete. Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám. Právní základ pro zpracování.

Denisa Balšanová, IČ 64469018, Družstevní I 80, 763 21  Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze.

 

Vaše osobní údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Případně mohu zpracovat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, ale pouze v následujících případech:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (splnění smlouvy uzavřené s Vámi, tedy i smluv uzavřených prostřednictvím této internetové stránky).
  Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na mě vztahuje (např. daňové povinnosti),
  Zpracování je nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů třetí strany (např. k zajištění bezpečnosti našich webů, nebo abych Vás mohla informovat o  mých projektech, službách, produktech, anketách, apod.),
  Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není třeba.

 

Jaké údaje zpracovávám a uchovávám?

Zpracovávám pouze Vaše osobní údaje, které mi poskytujete v souvislosti s využíváním mých služeb, zejména v rámci uzavření smlouvy prostřednictvím této internetové stránky, popř. odběrem mých newsletterů apod.

Jedná se zejména o tyto osobní údaje, které uvádíte při využití mých služeb na internetu na mých webových stránkách:

 

 • Jméno a přijmení
  Kontaktní adresa
  Emailová adresa
  Telefonní číslo
  IP adresa, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu
  Soubory cookies a informace, na které podstránky jste se na  mých internetových stránkách podívali. Soubory cookies používám k tomu, abych zjistila preference návštěvníků webových stránek a dokázala na základě toho přizpůsobit moji nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies se mohu používat k tomu, abych zjistila, zda už jste moje stránky z Vašeho počítače někdy navštívili. Cookies jsou textové soubory, které uloží Vás internetový prohlížeč na Váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.
   

Pokud Vaše osobní údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat, a to odhlášením zaslaným na moji emailovou adresu denijoga@seznam.cz , aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, jakož i zákonnost zpracování, které jsme oprávněni provést i bez Vašeho souhlasu.

 

Článek II.

Účel zpracování. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme.

Vaše osobní údaje zpracovávám zejména, abych vůči Vám mohla řádně splnit svoje závazky ze smluv, které se mnou uzavřete. Dále abych Vám mohla nabízet služby, o které jste projevili zájem, a abych mohla zvyšovat kvalitu mých služeb a jejich bezpečnost a tím i bezpečnost Vašich údajů.

 

Vaše osobní údaje tedy zpracovávám za účelem:

 • Splnění mých závazků ze smluv, které jste s námi uzavřeli,
  Zvýšení kvality mých služeb a jejich rozvoje,
  Poskytování obchodních sdělení včetně nabídky mých produktů, služeb, marketingových akcí a dalších projektů.
   

Vaše účast v marketingových akcích a odběru obchodních sdělení je zcela dobrovolná a kdykoli ji můžete ukončit, a to odhlášením zaslaným na moji emailovou adresu denijoga@seznam.cz.

Stejně tak jste oprávněni kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely našich marketingových akcí a zasílání mých obchodních sdělení (viz též výše).

 

Ochraně Vašich osobních údajů věnuji maximální péči. Svoje partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřuji, vybírám s důrazem na bezpečnost Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít ke zneužití Vašich údajů. Moji partneři jsou ověření a spolehliví a jsou vázání diskrétností, souhlasili s uchováváním Vašich osobních údajů v bezpečí a pouvažují je za důvěrné.

Nikdo z mých partnerů nesmí použít poskytnuté osobní údaje k jiným účelům, než ke kterým jim byly z mé strany poskytnuty.

 

Třetí osoby, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak jsou pouze:

 • Webhostingová (či obdobná) firma, na jejíž platformě (HW či SW) jsou provozovány naše webové stránky; provozovatelé technologií, které jsou využívány pro služby a provoz našich internetových stránek;
  Provozovatel služeb zálohy dat;
  Poskytovatelé platební brán;
  Osoby, které pro internetové stránky zajišťují bezpečnost a integritu dat, webů a služeb – IT zabezpečení;
  Osoby poskytující nám služby v souvislosti s plněním povinností vůči orgánům České republiky (zejména subjekty poskytující nám účetní, daňové, auditorské apod.služby);
   

Zásadně neprodávám, neobchoduji ani žádným jiným způsobem neposkytuji Vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou shora uvedených případů, které jsou nezbytné pro plnění mých závazků vůči Vám a k řádnému a kvalitnímu poskytování našich mých služeb.

 

Pokud by i přes moji snahu o aktuálnost údajů byli některé záznamy nesprávné, ráda je opravím, popř. vymažu nebo omezím zpracování.

  

Článek III.

Doba zpracování Vašich osobních údajů. Další informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po celou dobu, po kterou mohou trvat právní důsledky využívání mých služeb vyplývající ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů (tedy po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu, po kterou může mít již skončený právní vztah právní důsledky např. běžící záruky, účetní a daňové povinnosti vyplívající z uskutečněného obchodu apod.). Osobní údaje poskytnuté na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávám po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

Svoje osobní údaje mi poskytujete výlučně dobrovolně. Abych Vám mohla poskytnout některé mé služby, je předání některých osobních údajů nutné, tedy pokud mi takové osobní údaje nepředáte, nemohu Vám poskytnout příslušnou službu (např. nebudu moci s Vámi uzavřít kupní smlouvu na mých internetových stránkách).

 

Z důvodu zpracování Vašich osobních údajů z mé strany, máte dále zejména následující práva (vyjma již zmíněných výše):

 • Právo požadovat od mne přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz (v určitých případech), popř. omezení zpracování;
  Právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů;
  Právo osobní údaje opravit či doplnit;
  Právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  Další práva stanovená v zákoně a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
   

Všechny práva a žádosti můžete uplatňovat na e-mail denijoga@seznam.cz .

Tyto podmínkou jsou platné od 27.3.2020.

Kontaktujte mě

+420 604 324 168
denijoga@seznam.cz